Fokus folkhälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa både fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa.

Folkhälsoarbetet inom Region Stockholm bedrivs i samverkan med bland annat skolor, kommunala förvaltningar, länsstyrelse, frivillig organisationer och myndigheter på nationell nivå.

Jämlik och jämställd hälsa

Visionen för folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete. 

Folkhälsa handlar både om befolkningens hälsotillstånd och om hur hälsan fördelar sig mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsa är det samlade resultatet av individernas hälsa i en befolkning. Den beror i sin tur på många faktorer både i och utanför individen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

Jämlik och jämställd hälsa är bland annat relaterad till livsvillkor, levnadsvanor, arv och miljö. Förutsättningarna för en god hälsa varierar beroende på dessa faktorer och det finns skillnader i hälsa som kan kopplas till kön, födelseland, socioekonomiska faktorer (utbildning, arbete och ekonomi) både mellan grupper och mellan geografiska områden.

Exempel på frågor som är angelägna i arbetet med jämlik och jämställd hälsa är därför:

  • Vad är ojämlikhet i hälsa?
  • Hur kan vi minska skillnader i hälsa?
  • Hur är hälsa och ohälsa fördelade i Stockholms län?
  • Vad innebär ”vård på lika villkor”?
  • Hur ser de sociala skillnaderna i vårdkonsumtion ut?

Folkhälsoarbete i Region Stockholm

Folkhälsoarbetet i Region Stockholm leds på delegation av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns en grupp, Enheten för Hälsoutveckling, som har ett övergripande strategiskt ansvar för landstingets folkhälsoarbete. Den fungerar också som landstingets samlade beställarfunktion gentemot tre centrumbildningar: 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bedriver forskning och epidemiologisk bevakning kring folkhälsa, levnadsvanor och psykisk hälsa samt ger stöd till landstingets verksamheter att implementera och utvärdera metoder och arbetssätt.

Inom CES ges även utbildningar inom levnadsvanor och implementering riktade till dem som arbetar inom vård och omsorg.

CES driver webbplatsen Folkhälsoguiden.

Läs mer om CES på ces.sll.se

Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön.

CAMM arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Läs mer om CAMM på camm.sll.se

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och Hälsoekonomi.

Häsoekonomi fokuserar på hur resurser används inom samhället och hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa.

NASP erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Stockholms läns landsting. NASP arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data sant utveckling av metoder för att förebygga självmord.