Implementering och utvärdering

För att hälso- och sjukvård ska kunna vara effektiv måste den senaste forskningen och nya policyer, riktlinjer och vårdprogram kunna implementeras på ett bra och säkert sätt. Även implementeringen kräver forskningsbaserade metoder.

Enheten för implementering och utvärdering vid CES har utvecklat ett metodstöd för implementering av nya arbetssätt som kan användas av alla verksamheter i och utanför Region Stockholm. Metodstödet bygger på aktuell forskning om förändringsarbete och implementering och ger konkreta verktyg för implementering av till exempel en riktlinje eller ett nytt arbetssätt.

Läs mer om implementering

Läs mer om metoden för implementering och hur CES arbetar med den på CES webbplats.

Utvärdering handlar om att förstå vilka effekter en insats har, hur den har tagits emot av målgruppen och hur den används i praktiken, samt vilka omgivningsfaktorer som påverkar processen. Utvärdering är en nödvändig del av implementeringen, men utvärdering kan också vara ett separat projekt.

Senast ändrad 2023-05-15

Publicerad: 2017-07-10