Nätverk för folkhälsofrågor

Nätverk för folkhälsofrågor som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Nätverk för hälsa

Målgrupp

Målgruppen för Nätverk för Hälsa är personer som arbetar förebyggande eller hälsofrämjande på en central befattning inom Stockholms län. Det kan exempelvis vara kommunala folkhälsostrateger, samordnare för psykisk hälsa, preventionssamordnare eller hälsoplanerare.

Syfte

Syftet är att skapa regelbundna träffar för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan handla om till exempel samordning vid förebyggande och hälsofrämjande insatser, policyfrågor, deltagande i utveckling av preventiva eller hälsofrämjande metoder och strategier. Det kan också gälla seminarier kring kunskapssammanställningar av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt hur dessa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län.

Antal träffar

Antal: 3–4 gånger per år

Tid: Kl. 9–12 eller kl. 13–16

Innehåll

Varje träff utgår från ett tema och innehåller dels en teoretisk presentation, dels ett praktiskt exempel på någon av länets kommuner eller stadsdelars arbete med det temat. Träffen avslutas med en gemensam diskussion.

Kontaktperson

Lene Lindberg, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer om nätverket >

 

Nätverk för ANDTS-samordnare

Målgrupp

Alkohol-, narkotika-, dopning, tobak och spelssamordnare som arbetar i Stockholms län.

Syfte

Erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till erfarenhetsbyte.

Antal träffar

Minst fyra möten per år. Dessutom arrangeras även cirka två stycken länsmöten varje år där temat är bredare och målgruppen större.

Kontaktperson

Mårten Åhström, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).