Rapportens omslagsbild

Om CES

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ska bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Verksamheten innefattar epidemiologisk bevakning och analys, utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder för hälsofrämjande och före­byggande arbete, riktlinjer och policyer inom folkhälsoområdet.

CES etablerades 1 april 2012 när Karolinska Institutets folkhälsoakademi överfördes till Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm). CES tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårds­förvaltningen (HSF) inom Region Stockholm.

På CES bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. Arbetet sker i nära samverkan med akademin, särskilt Karolinska Institutet. Samverkan sker också med myndigheter, andra regioner, kommuner och stadsdelar samt övriga aktörer inom folkhälsoområdet.

Huvuduppgifter för CES:

  • kartläggning och analys av hälsoläge, hälsans bestämningsfaktorer och
    behovsanalys
  • metodutveckling, identifiering, utveckling och anpassning av metoder för
    hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • utvärdering av riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, policyförändringar, vårdprogram och riktlinjer
  • stöd till implementering av policyer, riktlinjer och program inom folkhälsoområdet
  • expertstöd till den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen inom Region Stockholm (på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
  • systematisk kunskapsspridning.