test

Om CES

Om CES

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

Om CES

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ska bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Verksamheten innefattar epidemiologisk bevakning och analys, utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete, riktlinjer och policyer inom folkhälsoområdet.

CES etablerades 1 april 2012 när Karolinska Institutets folkhälsoakademi överfördes till Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm). CES tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde, och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Region Stockholm.

Folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning

På CES bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. Arbetet sker i nära samverkan med akademin, särskilt Karolinska Institutet. Samverkan sker också med myndigheter, andra landsting och regioner, kommuner och stadsdelar samt övriga aktörer inom folkhälsoområdet.


Huvuduppgifter för CES:

  • kartläggning och analys av hälsoläge, hälsans bestämningsfaktorer och
    behovsanalys
  • metodutveckling, identifiering, utveckling och anpassning av metoder för
    hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • utvärdering av riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, policyförändringar, vårdprogram och riktlinjer
  • stöd till implementering av policyer, riktlinjer och program inom folkhälsoområdet
  • expertstöd till den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen inom Region Stockholm (på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
  • systematisk kunskapsspridning.

Mer folkhälsa

CES driver webbplatsen Folkhälsoguiden som är en samlande plats för Regions Stockholms folkhälsoarbete.

Besök Folkhälsoguiden