Högt blodsocker

Kontinuerligt höga nivåer av blodsocker är skadligt för bland annat kärlen och uppskattas förklara vart sjunde dödsfall i Stockholms län genom att orsaka hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, njursvikt och demens. En viktig del i arbetet med att förebygga hjärt-kärlsjukdom, cancer, njursvikt och demens på befolkningsnivå är därför intensiv blodsockersänkande behandling av diabetiker. Men även fasteblodsocker på så låga nivåer som strax över 5,4 millimol per liter (dvs under såväl diabetes- som pre-diabetesgränserna) är förknippat med risker, och sådana nivåer är mycket vanliga.

  • Riskfaktorer
  • Levnadsvanor
  • Metabola riskfaktorer

Introduktion

Fasteblodsocker används oftast som mått

När blodsocker mäts beräknas antalet glukosmolekyler i varje liter blod, och måttet anges i millimol per liter (mmol/L). Blodsockret påverkas direkt vid måltider, och med olika effekt beroende på vad man ätit och druckit. Efter fem till tio timmar tenderar dock blodsockret att återgå till ett och samma utgångsvärde för varje individ. Av den anledningen gör man ofta en mätning av blodsockret efter fasta. Redan höga normala värden av det så kallade fasteblodsockret (över 5,4 millimol per liter) är förknippade med risker.

Övervikt förknippat med högt blodsocker

Högt blodsocker beror på nedsatt känslighet för insulin hos kroppens celler (insulinresistens) eller nedsatt funktion hos de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Det är mycket tydligt att övervikt, fetma och bukfetma ökar risken att drabbas. Andra faktorer som har samband med högt blodsocker är exempelvis tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor, stress, att man tidigare haft graviditetsdiabetes, ärftlighet för typ 2-diabetes och etnicitet (1–5).

Högt fasteblodsocker orsakar framför allt hjärt-kärlsjukdom

Högt fasteblodsocker bidrar till sjukdomsbördan genom att i första hand orsaka hjärtkärlsjukdom, och därefter diabetes, men även cancer, njursvikt och demens. En stor del av blodsockerbördan drabbar de som redan har så höga sockernivåer att de också uppfyller diagnoskriteriet för diabetes. Många av de mer klassiska diabeteskomplikationerna, som i sin tur också driver mycket av bidraget till sjukdomsbördan från diabetes såsom nervskador, blindhet och diabetesfot förklaras också av högt blodsocker.

Förekomst och utveckling över tid

Troligtvis har en av fyra högt blodsocker

Den verkliga förekomsten av högt blodsocker i Stockholms län är inte känd. Men man kan anta att det går omkring tre personer med förhöjda nivåer på varje person med diabetes (6). Baserat på det antagandet är förekomsten av högt blodsocker 24 procent bland vuxna i länet.

Det saknas även bra data om förekomsten av högt blodsocker i länet över tid. I studien Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) finns dock ett urval av kvinnor i åldrarna 53–56 år som deltagit vid samtliga datainsamlingar över flera år. Bland dessa kvinnor höjdes de genomsnittliga nivåerna av fasteblodsocker signifikant (+ 0,3 mmol/liter) under den senaste tioårsperioden.

Högt blodsocker vanligare bland äldre

Förekomsten av högt blodsocker ökar med åldern (se figur 1). Liksom typ 2-diabetes, är högt blodsocker något vanligare bland personer med kort utbildning än bland de med lång utbildning (se figur 2).

Högt fasteblodsocker

Figur 1
Figur 1. Andel (%) i åldrarna 35–78 år med ett fasteblodsockervärde över 5,4 mmol/l, uppdelat efter kön och genomsnittsålder, i SDPP-studien i Stockholms län (1992–2017). Notera: Andelen med högt fasteblodsocker inkluderar även individer med diabetes. Källa: Stockholms diabetespreventiva program (SDPP). Figuren visar sex staplar baserat på åldrarna 44-66 år och kön, en för män och en för kvinnor för procentandelen över förekomsten av högt blodsocker bland äldre. Staplarna för män är högre än för kvinnor i alla ålderskategorier. Vid 44 år är siffran 11 för kvinnor och 17 för män. Vid 55 år är siffran 17 för kvinnor och 35 för män. Vid 66 år är siffran 49 för kvinnor och 60 för män.

Högt fasteblodsocker efter utbildningsnivå

Figur 2
Figur 2. Andel (%) i åldrarna 53–78 år med ett fasteblodsockervärde över 5,4 mmol/l, uppdelat efter utbildningsnivå, i tjugoårsuppföljningen av SDPP-studien i Stockholms län (2014–2017). Notera: Andelen med högt fasteblodsocker inkluderar även individer med diabetes. Källa: Stockholms diabetespreventiva program (SDPP). Figuren visar tre staplar över procentandelen där en ökning av högt fasteblodsocker beroende på hur lång utbildningsnivå, uppdelat på tre kategorier. Förgymnasial är siffran 60. Gymnasial utbildning är siffran 54. Eftergymnasial utbildning är siffran 46.

Insatser

Blodsockerkontroll hos diabetiker viktig

Samhällsinsatserna för att förebygga högt blodsocker är samma som insatserna mot övervikt och fetma och låg fysisk aktivitet. Hälso- och sjukvården kan också hålla nere blodsockernivåerna hos de som drabbas och därmed förebygga en betydande del av all cancer, hjärt-kärlsjukdom, njursvikt och demens. Viktigast är en fullgod blodsockerkontroll av de som redan har diagnostiserats med diabetes, vilket också förebygger mer direkta komplikationer. Data från Nationella diabetesregistret visar att variationen i olika primärvårdsenheters måluppfyllelse är mycket stor. Socialstyrelsen bör också överväga att utreda om diabetesläkemedel ska kunna erbjudas i förebyggande syfte.

Viktigt att upptäcka de med högt blodsocker

Om hälso- och sjukvården ska kunna bidra till det förebyggande arbetet riktat till de som har högt blodsocker behöver dessa personer först identifieras. Det är en utmanande uppgift eftersom tillståndet utvecklas smygande under många år och oftast inte ger några symtom förrän mycket sent. Det är inte ovanligt att högt blodsocker upptäcks först i samband med en hjärtinfarkt eller andra allvarliga sjukdomstillstånd (7). Socialstyrelsen rekommenderar i dag att individer med riskfaktorer såsom övervikt, rökning, högt blodtryck och högt kolesterol provtas för högt blodsocker vid kontakt med hälsooch sjukvården (8).