Matvanor

Matvanorna i Stockholms län ligger långt ifrån de uppsatta målen för intag av frukt, grönsaker, fisk samt läsk och andra sötade drycker. Mest hälsosamma matvanor har kvinnor, äldre och personer med lång utbildning. För att främja hälsosamma matvanor behövs tvärsektoriella insatser på flera nivåer i samhället. I dag finns lovande insatser i form av ekonomiska styrmedel, lagstiftning och policyer inom barnhälsovården och skolan, samt kvalificerade rådgivande samtal inom vården. Samtidigt behövs mer kunskapsutveckling.

  • Riskfaktorer
  • Levnadsvanor

Introduktion

Kostens sammansättning viktig för folkhälsan

Ohälsosamma matvanor är en allvarlig riskfaktor för kroniska sjukdomar och orsakar uppskattningsvis åtta procent av den totala sjukdomsbördan i Stockholms län (1). Totalskattningen är baserad på sambanden mellan femton kostfaktorer (livsmedel och näringsämnen) och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa former av cancer. Lågt intag av fullkorn, nötter, frön, frukt och grönsaker samt högt intag av salt står för den största delen av sjukdomsbördan. Sambandet mellan matvanor och hälsa är dock komplext, och människor äter betydligt fler livsmedel och näringsämnen än de femton inkluderade kostfaktorerna. Det är troligtvis hela kostens sammansättning som har störst betydelse på lång sikt (2).

Utmaning att mäta matvanor

Våra matvanor påverkas av många faktorer vilket gör ätbeteendet mycket komplext att undersöka. I likhet med fysisk aktivitet är matvanor därför också svårt att mäta med enkätfrågor, eftersom sådana förlitar sig till minnet och den kognitiva förmågan hos respondenterna. Det är dessutom vanligt att uppge hälsosammare matvanor än vad man i själva verket har (3). Eftersom lämpliga objektiva alternativ saknas, är enkäter trots allt oftast den rimligaste metoden när matvanor ska studeras i stora befolkningsundersökningar. I Folkhälsoenkäten (FHE) ställs fyra frågor om matvanor som har valts ut för att de kan anses vara indikatorer för hela kostens sammansättning (4).

Förekomst och utveckling över tid

Nationella mål för matvanor långt ifrån uppfyllda

Enligt Livsmedelsverkets nationella mål för indikatorer för ohälsosamma matvanor ska följande uppnås år 2020: Andelen av befolkningen som äter grönsaker respektive frukt mer sällan än en gång per dag ska vara under 20 procent, och andelen som äter fisk mer sällan än en gång per vecka såväl som de som dricker läsk oftare än en gång per vecka ska vara under 10 procent (4).

År 2018 är matvanorna i Stockholms län långt ifrån de nationella målen (se figur 1). Målet för intag av grönsaker är det som är närmast att uppfyllas, men det är fortfarande en dryg fjärdedel (28 procent) av vuxna i länet som inte äter grönsaker dagligen (FHE).

Lågt intag frukt och grönsaker

Figur 1
Bilden visar ett liggande stapeldiagram med fyra staplar över procentandelen med ohälsosamma matvanor, uppdelat på kön och lågt intag av frukt och grönsaker i Stockholms län. Lågt intag av frukt/bär (mindre än en gång per dag) är siffran 33 för kvinnor och 52 för män. Lågt intag av grönsaker/rotfrukter (mindre än en gång per dag) är siffran 22 för kvinnor och 34 för män.

Lågt intag fisk samt högt intag läsk

Figur 1
Figur 1. Andel (%) i åldrarna 16–84 år med ohälsosamma matvanor, uppdelat efter kön, i Stockholms län (2018). Notera: De vertikala streckade linjerna visar Livsmedelsverkets nationella mål för varje indikator på ohälsosamma matvanor. Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). Bilden visar ett liggande stapeldiagram med fyra staplar över procentandelen med ohälsosamma matvanor, uppdelat på kön och lågt intag av fisk och högt intag av läsk och andra sötade dryker i Stockholms län. Lågt intag av fisk/skaldjur (mindre än en gång per vecka) är siffran 24 för kvinnor och 26 för män. Högt intag av läsk/saft/sötade drycker (mer än en gång per vecja) är siffran 21 för kvinnor och 33 för män.

Tydliga sociala skillnader syns

För att få en samlad bild av matvanor hos länets befolkning skapades utifrån fyra enskilda matvanor ett index med tre kategorier: mycket ohälsosamma matvanor, hälsosamma matvanor och ett ”mittemellan”. I indexet innebar mycket ohälsosamma matvanor ett intag av frukt och grönsaker högst 1,3 gånger per dag (5), intag av fisk mindre än en gång i veckan och intag av läsk mer än en gång i veckan. Enligt denna definition har ett fåtal (fyra procent) i länet mycket ohälsosamma matvanor. Däremot är andelen högre högre bland män (sex procent) än kvinnor (tre procent), och högst bland yngre och bland de med enbart förgymnasial utbildning (se figur 2 och 3).

I indexet innebar hälsosamma matvanor ett intag av frukt och grönsaker mer än tre gånger per dag (5), intag av fisk minst två gånger per vecka (motsvarar gällande nationella kostråd) och intag av läsk mer sällan än två gånger per vecka (det omvända måttet för ohälsosamma matvanor, eftersom definition för ett hälsosamt intag av läsk saknas). Enligt denna definition är andelen i länet med hälsosamma matvanor låg (14 procent). Andelen är lägre bland män (10 procent) än kvinnor (18 procent), och lägst bland de yngre och bland de med enbart förgymnasial utbildning (se figur 2 och 3).

Matvanor efter utbildningsnivå

Figur 2
Figur 2. Andel (%) i åldrarna 16–84 år med ”mycket ohälsosamma”, ”mittemellan” och ”hälsosamma” matvanor, uppdelat efter utbildningsnivå, i Stockholms län (2018). Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). Bilden visar tre staplar över procentandelen personer som har mycket ohälsosamma matvanor, mittemellan eller hälsosamma matvanor uppdelat på utbildningsnivå. Förgymnasial utbildningsnivå är siffran 6 för mycket ohälsosamma matvanor, 85 för mittemellan och 9 för hälsosamma matvanor. Gymnasial utbildningsnivå är siffran 5 för mycket ohälsosamma matvanor, 83 för mittemellan och 12 för hälsosamma matvanor. Eftergymnasial utbildningsnivå är siffran 3 för mycket ohälsosamma matvanor, 80 för mittemellan och 18 för hälsosamma matvanor.

Matvanor efter åldersgrupper

Figur 3
Figur 3. Andel (%) i åldrarna 16–84 år med ”mycket ohälsosamma”, ”mittemellan” och ”hälsosamma” matvanor, uppdelat efter ålder, i Stockholms län (2018). Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). Bilden visar fyra staplar uppdelat i olika åldersgrupper över procentandelen för personer med mycket ohälsosamma matvanor, mittemellan och hälsosamma matvanor. 16-29 år är siffran 9 för ohälsosamma matvanor, 84 för mittemellan och 7 för hälsosamma matvanor. 30-44 år är siffran 4 för ohälsosamma matvanor, 83 för mittemellan och 13 för hälsosamma matvanor. 45-64 år är siffran 2 för ohälsosamma matvanor, 80 för mittemellan och 18 för hälsosamma matvanor. 65-84 år är siffran 1 för ohälsosamma matvanor, 80 för mittemellan och 19 för hälsosamma matvanor.

Insatser

Tvärsektoriella insatser behövs

Faktorer som ligger bakom ohälsosamma matvanor, och även låg fysisk aktivitet och övervikt, är komplexa och kopplade till en ohållbar samhällsutveckling (6). Vi lever i en miljö som ger ständig tillgång till energität och relativt näringsfattig mat. Andra faktorer som påverkar vad vi äter är pris och marknadsföring, samt attityder och samhällstrender. Snabb spridning av ovetenskaplig information kan leda till förvirring och att man gör mindre hälsosamma matval. I denna redan komplexa situation tillkommer ojämlikheten i befolkningen där de med kortast utbildning och lägst inkomst har sämst förutsättningar att göra hälsosamma matval (7). Det krävs därför tvärsektoriella insatser på flera nivåer i samhället för att främja hälsosammare matvanor i befolkningen och för att minska ojämlikheten i hälsa (8).

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket presenterade år 2017 rapporten ”Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet”. Där föreslås åtgärder som kan genomföras av aktörer på nationell, regional och kommunal nivå samt inom förenings-, närings- och arbetslivet (9). Kunskapsöversikten från Karolinska Institutet (10) som låg till grund för rapporten fann visst stöd för insatser inom barnhälsovården och skolan, samt för ekonomiska styrmedel, lagstiftning och policyer. En ny systematisk sammanställning har visat stöd från naturliga experiment att skatt på sötade drycker har en negativ effekt på konsumtionen (11).

Vidare finns visst stöd från experiment att kvalificerade rådgivande samtal i primärvården har effekt på hälsosamma matvanor, och enligt Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor bör kvalificerade rådgivande samtal om matvanor erbjudas (12). Nya satsningar på detta område bör utvärderas i kontrollerade randomiserade experiment.