Nedsatt njurfunktion

Nedsatt njurfunktion orsakar två procent av sjukdomsbördan i Stockholms län och fem procent av alla dödsfall. Njurfunktionen försämras smygande och ofta märks inga symtom förrän i ett sent stadium. Med tidig upptäckt, till exempel genom screening i riskgrupper, går det att bromsa försämringen och förebygga kroniska sjukdomar, främst hjärt-kärlsjukdom, och förtida död.

  • Riskfaktorer
  • Metabola riskfaktorer

Introduktion

Njurfunktionen försämras långsamt

Njurarna fyller flera funktioner i kroppen, utöver att avlägsna överflödig vätska och restprodukter. De reglerar vätskebalansen och nivåerna av salt och mineraler, producerar hormoner, bidrar till regleringen av blodtrycket, stimulerar bildningen av röda blod­kroppar i benmärgen och aktiverar D-vitamin (1). Funktionen försämras långsamt och länge utan symtom.

Vanliga orsaker till nedsatt njurfunktion är diabetes, högt blodtryck, inflammation i njurarna (2, 3) och hög ålder (4). Andra vanliga riskfaktorer med visst samband är övervikt (5) och rökning (6). Det finns också ett samband med socioekonomiska faktorer (7).

Nedsatt njurfunktion kan skada alla vävnader och organ

Nedsatt njurfunktion uppskattas orsaka två procent av sjukdomsbördan i Stockholms län och fem procent av alla dödsfall (8). Nedsatt njurfunktion ökar tydligt risken för hjärt-kärlsjukdomar (9, 10). Det är också en viktig riskfaktor för många andra sjukdomar och komplikationer (11, 12) eftersom nedsatt njurfunktion kan påverka och skada alla vävnader och organ i kroppen, inklusive skelett, nerver och muskler. Dessutom ökar den nedsatta njurfunktionen tydligt risken för förtida död; ju sämre funktion desto högre risk (9).

Nedsatt njurfunktion delas in i fem stadier. Vid stadium 3 har njurarna tappat hälften eller mer av sin normala funktion och vid stadium 5 kan dialys eller transplantation behövas (13). Symtom, som trötthet, illamående, aptitlöshet, klåda och kräkningar, uppkommer inte förrän i stadium 5 när 85 procent av njurarnas funktion är borta (11).

Förekomst och utveckling över tid

Nedsatt njurfunktion är vanligare hos äldre och de med kort utbildning

Förekomsten av nedsatt njurfunktion ökar betydligt med ålder (se figur 1). En av fem personer mellan 70 och 78 år har nedsatt njurfunktion i stadium 3 eller högre (SDPP och SCAPIS). Nedsatt njurfunktion är också mycket vanligare bland personer med kort utbildning (se figur 2).

Nedsatt njurfunktion per åldersgrupp

Figur 1. Andel (%) i åldrarna 50–78 år med nedsatt njurfunktion i stadium 3 eller högre, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter ålder och kön. Källa: SDPP; SCAPIS. Bilden visar sex staplar, uppdelat på kön och tre åldersgrupper, för andel med nedsatt njurfunktion i stadium 3 eller högre, i Stockholms län år 2013–2018 50-59 år Kvinnor: 1,5 procent Män: 1,8 procent 60-69 år Kvinnor: 6,4 procent Män: 6,0 procent 70-78 år Kvinnor: 18,1 procent Män: 20,2 procent

Nedsatt njurfunktion per utbildningsnivå

Figur 2. Andel (%) i åldrarna 50–78 år med nedsatt njurfunktion i stadium 3 eller högre, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter utbildningsnivå. Källa: SDPP; SCAPIS. Bilden visar tre staplar för andel i åldrarna 50–78 år med nedsatt njurfunktion i stadium 3 eller högre, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter tre utbildningsnivåer. Förgymnasial 9,9 procent Gymnasial 5,4 procent Eftergymnasial 5,0 procent

Personer med nedsatt njurfunktion får sällan diagnos

En genomgång av journaldata visar att totalt 9 procent av alla vuxna som provtagits på Region Stockholms vårdcentraler år 2015–2021 hade ett värde som pekade på nedsatt njurfunktion i stadium 3–5, 21 procent bland personer 50 år och äldre (Take care SLSO primärvård). Genomgången visar också att endast 12 procent av de som har provresultat som tyder på nedsatt njurfunktion i stadium 3–5 har en registrerad diagnos, färre kvinnor än män (10 respektive 14 procent).

Insatser

Kroniskt nedsatt njurfunktion kan förebyggas

Försämrad njurfunktion kan förebyggas med befolkningsinriktade insatser mot vissa sjukdomar och livsstilsfaktorer som i sin tur orsakar nedsatt njurfunktion. Det gäller främst högt blodsocker, typ 2-diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, övervikt och rökning (för insatser, se respektive avsnitt).

Screening rekommenderas för riskgrupper

Tidig upptäckt och behandling kan bromsa utvecklingen (14) och förhindra hjärt-kärlsjukdomar och andra komplikationer samt förtida död (3). Det är dock en utmaning eftersom nedsatt njurfunktion ofta utvecklas utan symtom.

Riktad screening av nedsatt njurfunktion rekommenderas enligt nationellt vård­program för individer med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom samt genomgången njuroperation (15). Sedan 2018 rekommenderar dessutom nationella riktlinjer att personer med diabetes undersöks årligen (16). Trots rekommendationen hade endast 38 procent av individer med diabetes i Stockholms län undersökts under en tvåårsperiod (17). Regelbunden uppföljning enligt internationella och nationella riktlinjer (18, 19) är av stor vikt för att förhindra att nedsatt njurfunktion utvecklas till högre stadier. Det är avgörande för att behålla eller öka livskvaliteten och minska behovet av framtida sjukvård.

Referenser