Metabola riskfaktorer

Metabola riskfaktorer är tillstånd i kroppen som ökar risken för sjukdomar. Fem metabola riskfaktorer orsakar tillsammans nästan en femtedel av den totala sjukdomsbördan i Stockholms län. Det är högt blodtryck, högt blodsocker, övervikt, högt kolesterol samt nedsatt njurfunktion. De metabola riskfaktorerna orsakar främst hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes (1). Riskfaktorerna kan påverkas genom hälsosamma levnadsvanor och ofta även genom läkemedelsbehandling.

  • Riskfaktorer
  • Metabola riskfaktorer

Innehåll

I kapitlet Metabola riskfaktorer kan du läsa om de riskfaktorer som bidrar mest till sjukdomsbördan i Stockholms län:

Högt blodtryck

Högt blodsocker

Övervikt

Högt kolestrol

Nedsatt njurfunktion

Många har flera metabola riskfaktorer samtidigt

De metabola riskfaktorerna är mycket vanliga bland invånare i Stockholms län. Hela 92 procent av individer i åldrarna 50–65 år har minst en metabol riskfaktor (se figur 1). De metabola riskfaktorerna orsakas delvis av ohälsosamma levnadsvanor och de orsakar ofta också varandra (2, 3). Det innebär att det är vanligt att en person har flera metabola riskfaktorer. I åldrarna 50–65 år har 76 procent av de som har en metabol riskfaktor minst en riskfaktor till, och hela sju procent av kvinnorna och tretton procent av männen har minst fyra metabola riskfaktorer. De metabola riskfaktorerna är vanligare hos män än hos kvinnor (SCAPIS).

Antal metabola riskfaktorer

Figur 1. Andel (%) i åldrarna 50–65 år som har en eller flera av de fem metabola riskfaktorerna högt blodtryck, högt blodsocker, övervikt, högt LDL-kolesterol och nedsatt njurfunktion, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter kön. Källa: SCAPIS. Bilden visar tio staplar för andel i åldrarna 50-65 år som har en eller flera av de fem metabola riskfaktorerna högt blodtryck, högt blodsocker, övervikt, högt LDL-kolesterol och nedsatt njurfunktion, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter kön och antal metabola riskfaktorer. Noll metabola riskfaktorer: Kvinnor: 11 procent Män: 5 procent En metabol riskfaktor: Kvinnor: 27 procent Män: 14 procent Två metaboliska riskfaktorer: Kvinnor: 31 procent Män: 31 procent Tre metaboliska riskfaktorer: Kvinnor: 23 procent Män: 35 procent Fyra eller fem metaboliska riskfaktorer: Kvinnor: 7 procent Män: 13 procent

Vårdcentralerna hanterar utredning, behandling och uppföljning

Vårdcentralerna ansvarar för att utreda, behandla och följa upp de metabola riskfaktorerna (4–8). Det är en stor utmaning, bland annat eftersom de metabola riskfaktorerna ofta är symtomfria. Provtagning måste därför genomföras när patienter söker vård för andra besvär (opportunistisk provtagning), i olika uppsökande verksamheter eller på individens eget initiativ. I nästa steg ska problemen behandlas, i allmänhet genom råd om levnadsvanor, samt när det behövs, läkemedel. Till utmaningarna här hör att behandlingen kräver flera besök och att riskfaktorerna är extremt vanliga i
befolkningen. Under 2022–2025 genomför CES en randomiserad studie om effekterna av provtagning och hälsosamtal i primärvården för att upptäcka riskfaktorer och förebygga bland annat diabetes. Kunskap från studien kan leda till mer effektiva förebyggande insatser.

Referenser