Högt blodtryck

Högt blodtryck orsakar 18 procent av dödsfallen i Stockholms län, främst genom hjärt-kärlsjukdom. Högt blodtryck är underdiagnostiserat och endast hälften av de som fått diagnosen har blodtrycket under kontroll. Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att förbättra folkhälsan genom att upptäcka personer med högt blodtryck och ge behandling med regelbunden uppföljning.

  • Riskfaktorer
  • Metabola riskfaktorer

Introduktion

Blodtrycket påverkas av ärftliga faktorer och levnadsvanor

Blodtrycket är det cirkulerande blodets tryck på väggarna i blodkärlen. Gränsen för högt blodtryck (hypertoni) går vid 140/90. Det innebär 140 mmHg systoliskt blodtryck (det högsta blodtrycket vid hjärtats sammandragning) eller 90 mmHg diastoliskt (det lägsta blodtrycket vid hjärtats utvidgning). Gränsvärdet underlättar diagnostik och behandling, men risken för hjärt-kärlsjukdom ökar kontinuerligt längst hela blodtrycksskalan. Förekomsten av högt blodtryck ökar kraftigt med stigande ålder (1, 2). Högt blodtryck har också ett samband med ohälsosam kost (salt, mättat fett, rött kött), alkoholkonsumtion, övervikt, fysisk inaktivitet och ärftlighet (3, 4).

Högt blodtryck orsakar stor andel av sjukdomsbördan

I Stockholms län beräknas högt blodtryck orsaka nästan 18 procent av alla dödsfall och 8 procent av all sjukdomsbörda. Det ökade trycket i blodkärlen gör det tyngre för hjärtat att pumpa ut blodet i kroppen, och det bidrar till åderförkalkning som i sin tur ökar blodtrycket ytterligare. Det finns stöd från experiment som visar att högt blodtryck ger hjärt-kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och kronisk njursjukdom (4, 5).

Förekomst och utveckling över tid

Andelen med högt blodtryck minskar

Det finns inga regelbundna undersökningar av blodtryck i Stockholm eller Sverige. Men genom att väga samman resultat från flera studier uppskattas förekomsten av högt blodtryck i Sverige år 2019 vara 36 procent hos män och 25 procent hos kvinnor i åldrarna 30–79 år (7). Mellan 1990 och 2015 minskade förekomsten av högt blodtryck hos både män och kvinnor (8).

Högt blodtryck är vanligt bland män och äldre

Sambandet mellan högt blodtryck och ålder samt kön framgår tydligt i forsknings­studierna SDPP och SCAPIS. Andelen som har högt blodtryck är mer än dubbelt så stor bland 70–78-åringar som bland 50–59-åringar i Stockholms län (se figur 1). När blodtryck mätts på samma deltagare vart tionde år (i SDPP-studien) ökade det systoliska trycket med i genomsnitt 13 mmHg under 20 års åldrande. Män har i genomsnitt högre blodtryck än kvinnor i alla åldersgrupper.

Högt blodtryck per åldersgrupp

Figur 1. Andel (%) i åldrarna 50–78 år som hade högt blodtryck (140/90 eller högre), i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter ålder och kön. Källa: SCAPIS; SDPP. Bilden visar sex staplar, uppdelat på kön och tre åldersgrupper för andel som hade högt blodtryck (140/90 eller högre), i Stockholms län år 2013–2018. 50-59 år Kvinnor: 20 procent Män: 26 procent 60-69 år Kvinnor: 38 procent Män: 47 procent 70-78 år Kvinnor: 55 procent Män: 61 procent

Högt blodtryck är vanligare hos personer med kortare utbildning

Det finns ett samband mellan högt blodtryck och socioekonomi (9). Närmare hälften av de med förgymnasial utbildning har högt blodtryck, jämfört med en knapp tredjedel av de med eftergymnasial utbildning (se figur 2).

Högt blodtryck per utbildningsnivå

Figur 2. Andel (%) i åldrarna 50–78 år som hade högt blodtryck, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter utbildningsnivå. Källa: SDPP; SCAPIS. Bilden visar tre staplar för andel i åldrarna 50–78 år som hade högt blodtryck, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter tre utbildningsnivåer. Förgymnasial 49 procent Gymnasial 37 procent Eftergymnasial 29 procent

Många med högt blodtryck saknar diagnos

Eftersom högt blodtryck oftast inte ger symtom är det svårt att upptäcka. I en internationell studie uppskattas att nästan 50 procent av de som har högt blodtryck saknar diagnos (i åldrarna 30–79 år) (7). I Stockholms län uppskattas det vara 34–42 procent (år 2013–2018) (SCAPIS och SDPP).

Låg andel uppnår önskvärd blodtrycksnivå vid behandling

Bland personer med tidigare diagnostiserad hypertoni som besökte Region Stockholms vårdcentraler år 2016–2021 var det endast 38 procent som hade fått ned blodtrycket till önskvärd nivå (Take Care SLSO primärvård; CES) (se figur 3). Att så få når den önskade blodtrycksnivån beror delvis på att patienter slutar ta sina läkemedel (4). Att inte nå målen är vanligare hos personer med kort utbildning (11, 12).

Blodtrycksnivå hos patienter med diagnostiserat högt blodtryck

Figur 3. Genomsnittliga blodtrycksnivåer för personer som har haft diagnostiserad hypertoni minst ett år, i Stockholms län år 2016–2021, uppdelat på behandlingsutfall: andel som uppnår behandlingsmål (under 130/80 för personer under 70 år, under 140/90 för personer 70 år och äldre), andel som inte uppnår behandlingsmål men som ligger under gränsen för hypertoni, andel som har grad 1 hypertoni (140/90 och högre), andel som har grad 2 hypertoni (160/100 och högre) samt andel som har grad 3 hypertoni (180/110 och högre). Källa: Take Care SLSO primärvård; CES. Bilden visar en fraktionsstapel för genomsnittliga blodtrycksnivåer för personer som har haft diagnostiserad hypertoni minst ett år, i Stockholms län år 2016–2021, uppdelat på fem behandlingsutfall: Uppnår behandlingsmål 38,2 procent Under gränsen för hypertoni men uppnår inte behandlingsmålen: 17,0 procent Grad 1 hypertoni: 39,3 procent Grad 2 hypertoni: 4,8 procent Grad 3 hypertoni: 0,7 procent

Insatser

Högt blodtryck kan förebyggas

Genom förebyggande insatser i befolkningen kan vi minska sjukdomsbördan och vårdbehovet av högt blodtryck (se Matvanor, Fysisk aktivitet och Alkoholvanor).

Blodtrycksmätning är viktig

En av tio personer 50 år eller äldre som har besökt vårdcentraler i Region Stockholms regi minst tre gånger under åren 2015–2021 har inte fått sitt blodtryck mätt (Take Care SLSO primärvård). Det är dessutom viktigt att blodtrycket mäts och journalförs korrekt (13). Automatiska blodtrycksmanschetter har i enskilda studier visats ge en mer noggrann blodtrycksmätning än manuella och varit kopplade till färre insjuknanden i hjärt-kärlsjukdom (14).

Läkemedel och regelbunden uppföljning ger sänkning

Livsstilsförändringar är en viktig del i behandlingen av högt blodtryck. Det finns stöd från experiment för att insatser för att förändra levnadsvanorna sänker blodtrycket, men att effekten kan bli kortvarig eftersom livsstilsförändringen ofta blir tillfällig (15, 16). Som ett andra steg sätts läkemedel in. En expertgrupp rekommenderar i stället att läke­medelsbehandling med två preparat ska startas direkt vid diagnos (17). En förutsättning för bra behandlingsutfall är att patienterna fortsätter att ta sina läkemedel, och därför finns rekommendationer om att ge kombinationstabletter hellre än flera olika tabletter (18) samt att ha regelbunden uppföljning, minst en gång per år. Att kombinera behandlingen med självmonitorering av blodtrycket ger också bättre blodtryckssänkning (19).

Uppföljningen av patienter med hypertonidiagnos försämrades under pandemin då antalet besök per individ gick ner 34 procent åren 2020–2021 jämfört med 2018–2019 (Take Care SLSO primärvård).

Referenser