Sjukdomar och skador

Ett tjugotal sjukdomar och skador orsakar mer än 50 procent av sjukdomsbördan i Stockholms län, enligt Global Burden of Disease (GBD). Allra störst sjukdomsbörda orsakas av hjärtinfarkt, följt av smärta i nedre delen av ryggen. Många sjukdomar är vanligare hos personer med kortare utbildning och lägre inkomst, och de drabbas oftare tidigare i livet. Det är mycket vanligt att ha flera sjukdomar samtidigt, särskilt bland äldre. Sjukdomarna beskrivs ändå var för sig, för att underlätta läsningen, men i vården måste de hanteras tillsammans.

  • Sjukdomar och skador

Innehåll

I kapitlet Sjukdomar och skador kan du läsa om de sjukdomar och skador som bidrar mest till sjukdomsbördan i Stockholms län:

Covid-19

Hjärtinfarkt och stroke

Smärta

Fallskador

Cancer

KOL

Ångest och depression

Diabetes

Demens

Gynekologiska sjukdomar

Självmord och självskador

Astma

Samsjuklighet är vanligt – särskilt bland äldre

Det är mycket vanligt att ha flera sjukdomar samtidigt, särskilt bland äldre. Enligt en registerstudie har 88 procent av alla över 60 år två eller fler sjukdomar, och 55 procent har fyra eller fler sjukdomar (1). Att ha flera sjukdomar samtidigt kallas multisjuklighet, komorbiditet eller samsjuklighet (2).

Högt blodtryck (hypertoni) är både den vanligaste sjukdomen och den vanligaste samsjukligheten. Bland personer med diabetes har 70 procent också diagnostiserat högt blodtryck (3). Inte sällan ses samsjuklighet med både kroppslig (somatisk) och psykisk sjukdom, och personer som har flera kroppsliga sjukdomar samtidigt har oftare också en psykisk sjukdom (4).

Samsjuklighet är en utmaning för hälso- och sjukvården och dess organisation (4). Att möta vårdbehovet hos multisjuka, särskilt äldre, kräver ett holistiskt omhänder­tagande och god samordning mellan olika vård- och omsorgsinstanser, med patienten i centrum (5).

Mer sjukdom i yngre ålder bland personer med kort utbildning

Sjukdomar är vanligare i de äldre åldersgrupperna. Men de allra flesta sjukdomar är också vanligare bland personer med kort utbildning eller låg inkomst, och dessutom debuterar sjukdomarna ofta tidigare i dessa grupper. Detsamma gäller för multisjuklighet: multisjuklighet är vanligare och debuterar tidigare bland personer med kort utbildning eller låg inkomst, vilket bidrar till sociala skillnader i sjukdomsförekomst och vårdbehov (4).

Mer begränsande sjukdom bland äldre

21 procent av den vuxna befolkningen anger att de har en långvarig sjukdom, skada eller liknande som påverkar arbetsförmågan eller vardagslivet (FHE). Förekomsten ökar gradvis med stigande ålder och är högst bland personer 85 år och äldre där hälften anger att de har en begränsande sjukdom (se figur 1).

Figur 1. Andel (%) i åldrarna 16 år och äldre som uppger att de har en långvarig sjukdom, besvär, funktionshinder eller annat långvarigt hälsoproblem som medför nedsatt arbetsförmåga eller hinder i dagliga sysselsättningar, i Stockholms län år 2021, uppdelat efter ålder. Källa: Folkhälsoenkäten (FHE). Bilden visar fem staplar, uppdelat på åldersgrupper, för andel som uppger att de har en långvarig sjukdom, besvär, funktionshinder eller annat långvarigt hälsoproblem som medför nedsatt arbetsförmåga eller hinder i dagliga sysselsättningar. 16-29 år: 14 procent 30-44 år: 15 procent 45-64 år: 23 procent 65-85 år: 33 procent 85+ år: 51 procent

Referenser